Regulamin

REGULAMIN SERWISU ODPAKOWANI.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Serwis odpakowani.pl (dalej: "Serwis") został utworzony w ramach ogólnopolskiego projektu „Odpakowani”, współfinansowanego ze środków Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Serwis udostępniany jest przez Agencję Wydawniczą Aga Press Sp. z o.o. , („Administratora”) z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej  45, 03-812 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000245014. NIP 542 02 12 438. REGON 05050166.

1.2. W ramach Serwisu prezentowane są treści o tematyce ekologicznej, głównie dotyczącej segregacji  odpadów.  

1.3. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: „Użytkownicy Zarejestrowani”).

1.4 W ramach Serwisu użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.

1.5. Dostęp do treści w Serwisach należących do Administratora oraz korzystanie z ich funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.

1.6 Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad.

1.7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

1.8. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 

Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem . http://odpakowani.pl/strona/regulamin./rstanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis www.odpakowani.pl – serwis należący do Administratora, których funkcjonowanie reguluje niniejszy Regulamin.

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być osoba pełnoletnia, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie Komentarze/Posty.

Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Serwisu.

Profil Użytkownika (Profil) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

Awatar – obraz reprezentujący graficznie Profili (Konto) Użytkownika

Komentarz / Post – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami (wyrażać je) i zamieszczać Materiały.

Link - odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest Materiał.

Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

2. REJESTRACJA W SERWISIE

 

2.1.W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu oraz imienia i nazwiska (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Serwisu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie uaktywnić swoje Konto oraz ustalić hasło poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

2.2.Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu oraz  hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

 

2.3.W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

 

2.4.Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

 

2.5.Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Serwisie, ma możliwość zamieszczenia w ramach swojego Konta tzw. „awatara” tj. małego obrazka, który reprezentuje wizualnie Użytkownika Zarejestrowanego. Zawartość tego obrazka nie może być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego awatara w przypadku, gdy narusza on obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

 

2.6.Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu

 

2.7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.

 

2.8.Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Dane te będą przetwarzane przez spółkę Administratora oraz przekazywane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu oraz w celach reklamowych.

 

2.9.Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne na dzień rejestracji oraz zgodne z prawdą.

 

2.10.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem mailowo na adres aleksandra.chuda@cogito.com.pl

 

3.ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY/POSTÓW I MATERIAŁÓW NA SERWERACH ADMINISTRATORA

 

3.1.Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Serwisie, Komentarze/Posty .

 

3.2.Administrator nie ingeruje w treść Komentarzy/Postów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy/Postów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.

 

3.4.Korzystanie z Serwisu, w tym zamieszczanie Komentarzy/Postów nie podlega opłatom.

 

3.5.Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Awatary, które zamieścił w Serwisie.

 

3.6.Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swoje Konto wysyłając mail do Administratora z prośbą o usunięcie danych. Mail należy wysłać na adres aleksandra.chuda@cogito.com.pl

 

3.7.Jeżeli zdaniem Użytkownika Komentarz/Post narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora drogą mailową (aleksandra.chuda@cogito.com.pl).

 

4.OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

4.1.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

 

a)nie zamieszczania w Komentarzach/Postach zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, wirusy i inne podobne,

b)działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,

c)nie zamieszczanie w Komentarzach/Postach zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym,

d)nie podejmowania działań i zamieszczania Komentarzy/Postów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,

e)nie używania w Komentarzach/Postach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

f)Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących działania Serwisu. Wszystkie reklamacje powinny zostać złożone pisemnie, na mailowy aleksandra.chuda@cogito.com.pl

 

5.ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

5.1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,

b)treść i formę zamieszczanych Komentarzy/Postów, Awatarów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego,

c)treść i formę opisów charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,

d)niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,

e)szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),

f)udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

g)utratę Komentarzy/Postów, Materiałów oraz Awatarów zamieszczonych w Serwisu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa,

 

5.2.Administrator zastrzega sobie prawo do:

a)okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

b)natychmiastowego skasowania każdego Komentarza/Postu lub Awatara bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

e)zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,

f)skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu.

g)Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

 

6. POLITYKA COOKIES

 

6.1. Przeglądarka internetowa stosowana przez Użytkownika Internetu może być wyposażona w opcję przechowywania plików cookies tj. informacji, które zapisywane są przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery mogą odczytać zapisane pliki przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pozwala to na rozpoznanie urządzenia przy ponownym połączeniu.

 

W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika, pliki te nie przetwarzają ani nie przechowują danych osobowych.

Pliki cookies są bezpieczne dla systemu komputera, nie wpływają też w żaden sposób na działanie tego systemu, nie powoduję zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych oraz w oprogramowaniu.

 

6.2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Operatora w celu:

 

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

d) tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby

 

6.3. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

6.4.Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu.

 

7.ZMIANA REGULAMINU

 

7.1.Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 

7.2.Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

7.3.W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu albo wybrać opcję „nie akceptuję”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 

7.4.Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.